خوشبختی داشتن کسی است…

که بیشتر از خودش

تــــــــــو را بخواهد

و

بیشـــتر از تــــــــو

هیـــــــــــچ نخواهد

و
تــــــــــو

برایش تـــــــمام زندگی باشی ...