58.gif%E5%8F%AF%E6%84%9B%E3%81%84%E3%80%82_m.gدیدن عکست تمام سهم من است%E5%8F%AF%E6%84%9B%E3%81%84%E3%80%82_m.g58.gif


از “تو


آن را هم جیره بندی کرده ام


تا مبادا


توقعش زیاد شود!!


دل است دیگر . . .


58.gif%E5%8F%AF%E6%84%9B%E3%81%84%E3%80%82_m.gممکن است فردا خودت را از من بخواهد!!%E5%8F%AF%E6%84%9B%E3%81%84%E3%80%82_m.g58.gif


Avazak_ir-Love11229.jpg