دختر نیستــــــــــــــــــــــم اگر دخترانه پای عشقـــــــــم نایستم

من از قبیله زلیـــــــخا امده امــــــــــ


انقـــدر عشقتــــــ را جار میزنم

تا خدا برایـــــــــم کف بزند....

فرق نمیکنه فرشته باشی یا ادمــــ


یوسف باشی یا سلیمـــــان


دخترانه پای عشقم می ایستــــــــــــــم        

تو فقط

   مردانه دوستـــــــــــــم داشته باش