از " نبودنـــــت "دلـــگیر نیستم

از اینکه روزگاری

"همه ی دنیایم بـــــــودی "

دلگـیــــــــرم