تفاوت دارد احساس میکنی ؟

چقدر خسته و افسرده ام از نبودت

ولی تو ..

چقدر شادمان و مسروری

از نبودنم ...!!