از من نرنــــــــــج►


نه ◘مغــــــرورم◘ نه ◙بی احســـــاس◙…


فقط ¶خســــته ام


خســـــــــته از •اعتــــــمادی• بیــــجا!


برای هـــــــــمین ◘قفــــــــــــلی◘ ◙محــــــــــــــکم◙ بر
دل زده ام