دلـــت که تــنگِ یکــ نفــر باشــد


خودِ خــــدا هـــم بیـــاید تا خــوش بگــذرد و لحــظه ای فرامــوش کنی !

فایــــده نــدارد …

تو دلــت تنـــــگ اســــت …

دلــت برای همــان یک نفــر تــنگ است …

تا نیــاید … تا نبــاـشد …

هیــچ چــیز درســت نمیـــشود …