حــــآلـــــَـم بــهـــَم مــــی خـــُورَد از کـــلمــــه هــآی

عــــزیـــزم” ؛ “عـــشــــقــــم” ؛ ..

مــَن رآ هـــَمـــآن “بـــبــــین” صــــدآ کـــُن .. !