شراب هم به مستی ام حسادت می کند !

آنگاه که خمار یک لحظه

دیدن " تـو " می شوم...!!!


77n3vs9abq25shjx595w.jpg