بایــــב بــــه بعضــــے پســــرا گفــــت :


آهــــاے پســــر ...


حواســــت باشــــه ...!


ایــــטּ בختــــرے كــــه بــــه تــــפ בل בاבه ,


خیلے هــــا בر " آرزوے نیــــم نگاهــــش " هستنــــב ...

لیاقــــت בاشتــــه بــــاش ..............!ghalb_sabet.gif


14


49709710304027350357.jpg