مـَشـ‗__‗ـروب خـوردَم ...

سیـگـ‗__‗ـآر کـشـ‗__‗دَم ...

لبـآس تـَنـ‗__‗ـگ و کـ‗__‗ـوتـآه پـوشیـ‗__‗ـدم ...

چـِ‗__‗ـرآ دیـگـ‗__‗ـر دعـ‗__‗ـوآیـَ ـم نمـیکـُنـی لـَعـنـَ‗__‗ـتی ...؟!

هـَنـ‗__‗ـوز هـَمـ‗__‗ـآن مـَ‗__‗ـردی هـَسـتـ‗__‗ـی ...

کـه روی مـَ‗__‗ـن غیـرَت دآشـ‗__‗ـت ...؟

رآسـ‗__‗ـتـی اصـلا مـَنـ‗__‗ـو یـآدت هـَسـ‗__‗ـت نـآمـَ‗__‗ـرد ...؟


94633704750433726971.jpg