ڪـنآرґ ﻬـستے.... امـآ....

آغوشَتــ بـﮧ دیگـرے باز استــ

دلَتــ بـﮧ عشقِـ دیگرے خوشـ استــ

و لَبـ ﻬــآیتـ صاحِبـے غِیر از مَـטּ دآرد ......

بغض مے کُـטּـґ از اییـטּ بودـטּ و نبودَنتـ...