مَـטּ فَرزنــدے بهـ دُنــیــا نخواهمـ آورد...!!

بگذار مُنقرضـ شود نســل غمــگـیـنــِ  چشـمهایـمانــ 

نســل دلـ بستنـ هاے یَواشــکــیــ 

نســل خیــسـِ گونهـ هایماטּ

بگذار مُنقرضـ شود ایـטּ دردهایــ سر بهـ فلکـ کشیدهـ یماטּ 

 و ایـ دلـ هاے شــکــستهـ یمانــ