روزِ ﻣـَــرگــِـــم ﺗــ ــآخریـ ﻧَــﺴَــ

ﻓـَ ــﻘَــ

ﯾـــﮧ ﭼــ ــﯿـﺰ ﺑــــﻬِﺖ مــﮔـ ـَـﻤـ

ایــ طور مـﯿـــﺮَטּ ﻧَــــﮧ اونطور !  بـــــــ♥ـــــعضی وقتـــــا باید بد بـــــاشی  


تا بـــدونن خوب بودن وظیــ♥ـــــفت نیست ...سکوت و صبورـے ام را

بـﮧ حســاب [ضعف] و [بے کسـے] امْـ ـ نگـ ــذار...

دلم بـﮧ چیـزهایے پای بند است

کـﮧ تــو یادت نمے آید !

http://s1.picofile.com/file/7895013652/black_liner.jpg
http://s2.picofile.com/file/8101483826/saboori.jpg