مـــــردانـگے ­ میــخواهـــــد !

مـــــاندטּ
.
.
.
.
.

پــاـے عشــقے کـﮧ مـدام { تـو } را پــس میــــزنــد

____________________________________________شهـامـت مـےخـواهـد


"سـرد بـاشے" و " گـرم لبخنـد بـزنــ ـے ...
!!!

____________________________________________

http://s5.picofile.com/file/8106715018/Shahamat_mikhahad.jpg


گاهے گذشت مے کنـمْـ ـ

 گاهی گـذر!

 کاش مے دانستے فرق ایـטּ دو را ...

____________________________________________خیـلے فرقـﮧ بیــטּ


کسے کـﮧ { تــو را } میخواهد


یـــا
.
.
.

کس
ے کـﮧ " تــو را هم " میخواهـد ...!!!
____________________________________________