هـــرگــز بـہ בیگـــراטּ اِجـازِہ نـــَבه

ڪِہ قـَـلــَـمِ פֿــُوבخـواهـے בستـــــ بـگـیـــرَنـــב و

בفــتـــَـرِ سـَـرنـوِشتــــــ را وَرق زَنـَنـــב و

פֿـاطــراتتــــــ را پاڪــ ڪننـב و

   בر پـایانــَـش بِنـویسَنــב قـِسمـَتــــــ نَبـــوב...!!!

                                                          96529987901924963250.jpg