وقتــی کســی می گویــد خوبی؟!

نگـــــومـــمـنـون

نگـــــوخوبـــــــم

نگـــــوبهتــــــرم

فقـــط یک جـــوری بگـــــومــــرسی

که طرف بدانــد سئـــوال احمقـــانه ای پرســـیده!!!….