مـــــــــــیان این همــــــــه "اگـــر
تــــو چـــــــــــقدر "بایدی "کارم از یــکی بود یکی نبــود گذشتــه است


من در اوج قصه گـــم شدم


عشق یعنی :


یکی ” بــودیکینابــــود


برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید


  بریدن ؛ نه به آن معنا که تو می دانی

می خندم

حرف می زنم

جاریم در لحظه ها

اما بـُریـ ــ ـده ام ...!


thumb_HM-20133450313222242111388408303.0


احمق بودن از اونجا شروع میشه که میگی:

این یکی با بقیه فرق داره.....!!!!!