می خواهی بِرویــــ
؟

بَهانه می خواهیــــ ؟

بگذار مَن بهانه را دَستَت دَهَم...

 بُرو و هَرکَســـ پُرسید چِرا؟

 بگو لَجوج بود! هَمیشه سَرسَختانهـــ عاشِق بود...

 بگو فَریاد می کرد! هَمهــ جا فَریاد می کرد

 کهـــ فَقَط مرا می خواهد...!