آفتـــــــابـــ کـﮧ مے تـابــــــد...

پرنـــــــده کـﮧ مے خوانـــــد...

و نســــــــیــمــ کـﮧ مے وزد

بـــا خـــــود مےگویـــمــ

حــتمــا حـــــال تـــــــو خوبــ استـــ

کـﮧجهـــــــانــ ایــنــ همــﮧ زیبـــــــاستـــ ...

14