مــن عاشــق ایـטּ ســوالم:


من ڪــجاے زندگیــتم؟


بعــد طرف بگـﮧ : خــــرـﮧ تــو خــوב زنــــבگیمے!