آه


بہ ڪُجآ رسیـ ـבی؟
این رَفتـ ـنـآ تَجـربـہ نیستـ ــ...
حِــ ـمآقتـہ
امـا مَـטּ مونـבمـو رَفتنــ ــتـ رو تَمآشـآ ڪَرבمـ

تآ بفهمـ ـے ایستآבטּِ بـآ نـِ ــفرَتــ
بهتـ ـر از رَفتـטּِ بآ حَسـ ــرتہ...