{لَعْـــنَتی،..}


لآ اَقَلْ . .


بـِــیْنِ شـِــعْرْهـــآیِ مـَــنْ،


{ﬤَسْتــْـهآیَشْ} رآ نَگـــیرْ. . .


بــــــی اِنْـــــــــصآفْ!

مــــَــرْﬤُمْ ﬤآرَنــــْــدْ اینْ شـِــعْرْهآ رآ مــــــی خــــــوآنــَــــنْدْ!


..
.