لَعنَتــے بِــبَـפֿــش ڪـــﮧِ نِـمیـــتـونَــمـ {جُــبـــرآن} ڪُـنَم ایـטּ هَمــﮧِ {نآمَرבے} اَت رآ