بُغـض مـے ڪُنَم اَز تـرسِ روزهـآیـے ڪـﮧ

سَهمِمـوטּ اَز هَـم فقَـط یـﮧ یـآבش بخیـــــر ِ سـآבه باشـﮧ...%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A0%E3%25899227990407680345.jpgفونت زیبا ساز