کم می اورمت

هـــروقت ڪـم می آورم… مـی گـــویم :


اصـــلا مهـم نیـــست


امـا تــــــــــو خـــوب مـیدانی


نبـودنــــت چقـــدر بـرایــم مهـم اسـت… !فونت زیبا ساز