کَم آوَرבه ام …!
.
خـבایـ ـا اَعـ ـصابٍ مَن
.
فاحـ ــشـﮧ نـ ــیست
.
کـﮧ روز وَ شَـ ـب
.
مورב تَجـ ـاوز قـَ ـرارَش میـבهند