مَرב سـפּپرے گفت :

سیگار گراטּ شـבه ترڪَ نمے ڪَنے ؟

بــآ פֿــפּבҐ گفتم :

ڪَاش بـבانے چقـבر گراטּ تماҐ شـב


تــآ سیگارے شـבم ...