41f79de3a1733f020613669c0fb3a48b-425

مدتیــــست [دلم شکســــته] از همان جای قبلـی … !

کاش میشد آخر [اسمــت] نقطه گذاشت تا دیگر شــــروع نشوی … !

کاش میشـــــــد [فریاد] بزنم :

 "پایــــــان دلم خیـــــــلی گرفته اســـت"

اینجا نمی تـــــوان به کسی [نزدیـــــــک] شـــــــد …

[آدمهـــا] از دور دوست داشتــــنی ترنــــد