میـــــــ ـان [دِلتَنگــــــی] هایَــــــم باشــ ـــــــ
تا [فَراموشَـــ ـــت] نَکُــــــنَم…
تا بــــه [یاد] داشـــ ـــته [باشَمَـــــت]
تا [بویَـــ ــــت] را [حِــس] کُنَـــــــم…
 تا بِــــــ ـدانَــــم که [هَستـ ـــــی]
 تَـــــــ ـمامِ دُنیـــ ــــام [قَلبَــــمه]
 [دنیـــ ــــام] باشــــ ـــه [واسه تــ ـــــــو]
تا بِدانــــ ـــی میانِ ثانیــــ ـــه هایِ [دِلتَنگیـــــهامـــ] [تــــــو] وجــــــ ــــود داریــــ ـــ….
[فَــقَط تـــ ــــو]