هـــے تـــۅ...
כּــمـیـנآכּَــҐ כּـآمَــت ړآ چــِﮧ بِــﮚُــذآړَҐ...
 مُــڅــآطَــبِ څــآص...

تـَـمــآِҐ زِכּــנِﮚ
ــے...
נَڵــےـڵِ כּَــفَـ๛ ڪِـــݜــےנَכּ...
هَــҐـِﮧ ۅُجــۅנ ...
ےـآ تَــכּـﮧــآ ؏ِــݜــقَـҐ...
بــِﮧ هَــړכּــآҐ ڪـــﮧ بــآݜـــے بِـــנآכּ....
 ﺂړاҐ بَــړآیَـــت جـــآכּ مــے נَهَــҐ....