فِـــڪـــړ مـــیــڪَـــړנَҐ נَړ قَـــڵـــبِ تـــۅ [مَـــحـڪــۅمَــҐ] بـــﮧِ حَـــبــ๛ِ اَبَـــנ

 بـــِﮧ یِــڪــبـآړﮧ جـــآ څـــۅړנҐَ

 ۅَقــتــــے

 زِכּـــנآכּ بـــآכּ بَـــړ َ๛ــړَҐ [فَـــړیــآנ] زَנ:

هِـــے

 تـــۅ

[ ﺂزاנے]

 ۅَ صِــנآے ﮚـــآҐــهــآےِ [ۼَـــړیــبـِﮧ اے] ڪـــِﮧ

 بـــِﮧ ِ๛ــڵــۅڵِ [مَـــכּ]مـــے ﺂمَـــנ...!!!