» حـــاجـــیـــ ادعـــامــ نـــمـــیـــشـــهــ ....


... اگـــهــ بـــشـــهــ قـــیـــامـــتــ مـــیـــشـــهــ


http://up.lover-99.com/up/lover99/Pictures/LOVER99%20(9).jpg


??✋٭☆★٭بِه بَعضیام بآس گُفت٭★☆٭✋??


بآشه شُما جلو، ما اُون پُشتیم•••


✘ولی اُون رآهی کِه میری، گُرگآشو ما کُشتیم•••


بآشه شُمآ خِیلی خَفَن•••


وَلی اُون گُنده هآتون هَم جِلو مآ خَفَن•••


بآشه شُما خُوشْکله جَمع•••


امآ بِمآ نِمیخوری پَس بُُکن خُودِتو خُوشْکِلِه جَمعْ•••


بآشه شُمآ بِهتَرینْ•••


شَرکَم کُن اینقَد تو اَعصابْ مآ نَرینْ•••


بآشه شُمآ تو دِل برو•••


وَلی قَلب ما پُُلمپه پَس بَرگَرد بُرو•••


بآشِه مآ لآشى•••


وَلی اینقَد خَزی کِه نمیتونی اَندازه مآشى•••


http://up.lover-99.com/up/lover99/Pictures/LOVER99%20(13).jpg

مَنو میندآزی تو گله گُرگآ وَلی مَن بَرمیگَردَم بآ رَهبَری اونآ.. (;


منُ نگا


کُپیـ:حَرآمـ


نَظَر:مُستَحَبـ