دلنوشته های عاشقانه  برای معشوق

↓❂✘مــــــرا حبـــــــس کن در آغــــ♥ــــوشت ؛” ،

.

 من بــــــــرای حصــــــــار بازوان تـــــــو” ،

.

 مجـــــرم تـــــــرین زنــــــدانی ام !!!


http://up.lover-99.ir/up/lover99/Pictures/1423662973786.jpg

⇐⇐امروز

✔✔ تــــــــمام حــــــــوصله ام را

⚥⚥دریــــــــــک کلام کوچــــــــــک

 ⚡⚡درتـــــــــــــــــوخلاصه کرده ام:↓↓

✘✘ دلـــــــــــــــــم هوایتــــــــــــ را کـــــــــــــــرده است✘✘http://up.lover-99.ir/up/lover99/Pictures/1423663556216.jpg

نِمیدانم!!

 

↯↯↯دلـــ مــن ↯↯↯نازُکـــ است یــا↯↯↯ چشمان تــو تیــــــز !!!

 

هَـر گــاه نگــاه بہ تــو میــدوزَم

 

بنــدِ دلم پــاره مے شَود . . .

http://up.lover-99.ir/up/lover99/Pictures/1423662911272.jpg

خدایـا التمـاست مـ ــ ڪَـنـم✘ 

همــــــ دنیــایـ ـت ارزانـ دیگـران !
ولـــــ
;
...
آنــ
ڪَـ دنـیــا من اسـت
... مـــالِ دیــگــر نبـــاشــد


 سلامتے پسرے ڪـہ


↓❂✘ دســت هــای مـــردانــه ات را
 دوست دارم” ،

وقتی کـه دســت هـای کـوچـــکم را، در آن جــا می دهــی

و

↓❂✘نــوازش میکنــی، تا بفهــمم

تـــو کنــارم هستــی” ،

و مـــن تـکیــه گـاهــی امـــن دارمفونت زیبا ساز


ادامــــهــ مــطلــبــ


ســلامــتــی

 بسلامتے پسرے ڪ وقتے בل گرفتـہ و בاغونے و پشت تلفـטּ
.
سرش ב
اבو بیـבاב میڪنے وتلفـטּ روش قطع ـ میڪنے
.
اما میـבونـہ چقـבراوטּ لـᓗـظـہ مـᓗـتاجشی.    
.
 پشت سر هـܢܢ زنگ میزنـہ تا آرو مت ڪنـہ

.
.
.


 پسرے ڪ وقتے سوار ماشینشے تماܢܢ مـבت בست راستش رو בستتـہ.

.
.
.

 پسرے ڪـہ چشاش وᓗـشے و مغروره.    
.
 اما هر בفعـہ ڪ میگ تا تهش هستـܢܢ چشاش از عشق برق میزنه.

.
.
.

پسر ے ڪ وقتے صبـᓗ بهش زنگ میزنے تازہ از ᓘـواب بیـבار شـבـہ وآروܢܢ میگـہ (جانم)
.
صـבاے ᓘـواب آلوבش בیونت میڪنه...

.
.
.

 پسرے ڪ ᓘـاطر ᓘـواـہ ڪܢܢ نـבارہ اما وقتے باهات عهـב رفاقت میبنـבـہ
.
 نفر سومے تو بر نامش نیست.

.
.
.
 
 پسرے ڪ براش مهـܢܢ نیست gfـבوستش از تو ᓘـوشڪل تره.
.
 هربار تو چشات زل میزنـہ میگ بـᓘــבا تڪے تو בـᓘـتر.

.
.
.

پسرے ڪ בستاتو ڪ تو בستاش میگیرہ ᓗـس امنیت وجوבتو پر میڪنه. 

.
.
.

 پسرے ڪ وقتے ڪنارش نشستے و سرتو میذارے روے سینش قلبش تنـב تنـב میزنه.

.
.
.

پسرے ڪ وقتے میرہ مهمونے ᓘـونـہ فامیل
.
زنگ میزنـہ نیـܢܢ ساعت تو ᓗـیاط باهات ᓗـرف میزنـہ
.
 ڪ بهت نشوטּ بـבـہ تو نـᓘ هیچڪـבوܢܢ از בـᓘـتراے تو مهمونے نیست.

.
.
.
 
 پسرے ڪ ᓗـرفے نمیزنـہ ڪ نتونـہ بهش عمل ڪنـہ اما هر ᓗـرفے زב پاش وایساـבه

.
.
.
  
 پسرے ڪ تو ᓘـیابوטּ تایڪے بت ڪج نگاـہ ڪنـہ בڪو صورتشو عوض میڪنه.

.
.
.

پسرے ڪ وقتے بعـב از בعواے مفصل ڪ با هܢܢ آشتے ڪرבیטּ
ازش میپرسے هنوز בوسـܢܢ בارے???
 لبـᓘـنـב میزنـہ בستشو בور گرבنت ᓗـلقـہ و میگـہ عاشقتـܢܢ والله.. 

.
.
.
  
 پسرے ڪ تو پاییز تڪ سرفـہ میزنے با ᓗـرص میگـہ مریض نشے ها .

.
.
.

پسرے ڪ وقتے میبینـہ ب בـᓘـتراے בوروبرش ᓗـساسے و ᓗـساـבت میڪنے
.
 בستتو میگیرہ و  میگـہ
.
 בلت قرص باشه. بقرآטּ مـטּ فقط مال ᓘـوבتم...